Thailand Lanna Music Competition 2022


ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลในการประกวดดนตรีล้านนาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565